Tunneilmaston kehittämistyöpajoihin osallistui koko johto, luottamusmiehet ja joukko työntekijöitä. Kuvassa ilmastointiasentaja, työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies Jani Moisio (oik), projekti-insinööri Mira Malmi-Jylänki, hallintopäällikkö Mauri Heikkinen ja vanhaa nimikylttiä pois kantamassa toimitusjohtaja Petri Mölsä. Tunneilmaston kehittämistyöpajoihin osallistui koko johto, luottamusmiehet ja joukko työntekijöitä. Kuvassa ilmastointiasentaja, työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies Jani Moisio (oik), projekti-insinööri Mira Malmi-Jylänki, hallintopäällikkö Mauri Heikkinen ja vanhaa nimikylttiä pois kantamassa toimitusjohtaja Petri Mölsä.

Työhyvinvointi

• 11.09.2019

Iso organisaatio­muutos edistyi tunne­ilmastoa kehittä­mällä

Kun Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksesta tuli Tampereen Tilapalvelut Oy, muutoshanke sujuvoitui Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen tuella.

Vuoden 2017 lopulla Tampereen Tilakeskus Liikelaitos oli keskellä haastavaa muutosta: kaupungin liikelaitoksen rooli muuttui kiinteistöjen omistajasta palveluntuottajaksi.

”Yhtiömuotoiseen toimintaan siirtyminen aiheutti koko organisaatiossa huolta ja epävarmuutta tulevasta”, kertoo Mauri Heikkinen, Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallintopäällikkö.

Toiminnan painottuminen kiinteistöjen rakennuttamis- ja ylläpitopalveluiden tuottamiseen vaati henkilöstöltä uudenlaista työskentelyotetta. Uudessa organisaatiossa oli toimittava entistä enemmän palvelevina asiantuntijoina ja tarjottava aktiivisesti asiakkaille sopivia ratkaisuja.

”Yhtiön johto näki, etteivät perinteiset muutosjohtamisen keinot tulisi yksin riittämään muutosprosessin läpiviemiseen”, Heikkinen toteaa.

Muutoksen sujuvoittamiseksi Tampereen Tilapalvelut Oy:n johto päätti panostaa tunnetaitojen kehittämiseen Emergy Oy:n asiantuntijoiden avulla. Pian mukaan saatiin myös Jyväskylän yliopiston tutkijoita, jotka käynnistivät Työsuojelurahaston tukeman TUNTO-tutkimushankkeen tunteiden merkityksestä organisaatioiden muutoksessa.

Tunnetaitoja opeteltiin kuudessa työpajassa

Emergy toteutti Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä intervention, jossa organisaation johto, luottamusmiehet ja joukko työntekijöitä osallistui kuuteen työpajaan syys-joulukuun 2018 aikana. Samalla TUNTO-hankkeen tutkijat keräsivät dataa haastattelemalla osallistujia, havainnoimalla ja videoimalla työpajoja.

”Olimme kulttuuriltamme aika perinteinen rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon organisaatio ja pieniä epäilyksen siemeniä oli tietysti aluksi ilmassa”, Heikkinen muistelee.

”Onneksi apunamme oli erinomaisia asiantuntijoita. Jo ensimmäisessä työpajassa meille esiteltiin vankkaa tutkimustietoa siitä, miksi tunnetaitoihin kannattaa panostaa”, hän lisää.

”Tunteisiin panostamiseen on vankat liiketaloudelliset perusteet”

Työpajoissa keskityttiin tunteiden tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen harjoittelemalla 25 työelämän tunnetaitoa ja viittä avainperiaatetta tunteiden käsittelyyn ja tunneilmaston rakentamiseen.

Heikkinen kiteyttää työpajojen annin osuvasti: ”Ne olivat organisaatiokulttuurimme muutoksen mahdollistaja ja alku.”

Tunnetaidot sujuvoittivat muutosta

Heikkinen tähdentää, ettei tunnetaitojen oppiminen poista tarvetta toimintamalleille ristiriita- ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn – mutta painottaa tunnetaitojen sujuvoittaneen organisaatiomuutosta.

”Avoimuus kasvoi meillä jokaisen työpajan myötä. Esimiesten osaaminen, tiedostaminen ja rohkeus lisääntyivät ja saimme työkaluja, joiden avulla otamme nyt herkemmin hankalia tilanteita käsittelyyn”, hän kuvailee.

”Hankkeesta kerätyn palautteen perusteella myös kiittämisen ja arvostamisen on koettu lisääntyneen”, Heikkinen huomauttaa.

Tampereen Tilapalveluissa tapahtui muitakin positiivisia muutoksia, mutta niiden ja työpajojen välistä kausaliteettia ei voida varmuudella todeta.

”Sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden laski työpajojen loppua kohden. On mahdotonta sanoa, johtuiko se työpajoista vai jostain muusta – mutta olemme kehitykseen toki erittäin tyytyväisiä”, Heikkinen pohtii.

Uudet tunnetaidot alkavat pikkuhiljaa juurtua mukaan arkeen Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä.

Uudet tunnetaidot alkavat pikkuhiljaa juurtua mukaan arkeen Tampereen Tilapalvelut Oy:ssä.

Tuottavuus ja tunnetaidot käyvät käsi kädessä

 Muutoshankkeessa mukana olleet Emergyn asiantuntijat Jarkko Rantanen ja Heikki Kankaanpää korostavat tunteiden vaikuttavan olennaisesti suorituskykyyn, myös työpaikalla.

”Tunteisiin panostamiseen on vankat liiketaloudelliset perusteet”, Kankaanpää toteaa.

”Korkean työtyytyväisyyden yrityksissä pitkän aikavälin pörssituotto on jopa 184 % kilpailijoita parempi”, Rantanen komppaa kollegaansa, siteeraten vuonna 2016 Harvard Business Reviewissa esiteltyä tutkimusta.

Yksilöiden tunnetaidot – ja ymmärrys siihen mihin tunteet vaikuttavat – ovat kasvaneet merkittävästi.

Kankaanpää ja Rantanen kertovat tunneilmaston kehittämisen kiinnostavan yrityksiä kasvavassa määrin.

”Voi kuulostaa yllättävältä, mutta insinöörijohtoiset teollisuusyritykset ovat yksi suurimmista asiakasryhmistämme”, Kankaanpää sanoo.

”Heillä on prosessit hiottu huippuunsa ja lean-opit olleet käytössä vuosia. Tämän tehtyään johtajat ovat havahtuneet siihen, että työhyvinvointiin satsaamisella on selvä vaikutus tuottavuuteen”, Rantanen kertoo.

Uudet taidot ovat juurtumassa arkeen

Tampereen Tilapalvelut Oy:n intervention aikana kerättiin paljon dataa, jonka analysointi on vielä kesken.

”Yksilöiden tunnetaidot – ja ymmärrys siihen mihin tunteet vaikuttavat – ovat kasvaneet merkittävästi. Ihmiset osaavat käyttää uusia tunnetaitoja vuorovaikutustilanteissa niin kollegoiden kuin asiakkaiden kanssa, ja kuusi kuukautta viimeisen työpajan jälkeen toteutetuissa haastatteluissa kävi ilmi, että uudet taidot ovat juurtumassa osaksi arkea”, Rantanen listaa.

Organisaatiomuutos Tampereen Tilapalveluissa jatkuu nyt koko henkilökunnalle suunnatuilla kehittämistyöpajoilla, joissa opetellaan asiakkuuksien hallintaa ja asiakastilanteita. Emergyn asiantuntijat ovat apuna myös tässä työssä.

”Henkilöstömme on vaativassa muutostilanteessa lähtenyt varsin avoimin mielin mukaan kehittämishankkeisiin. Olemme muutoksen polulla ja suunta on oikea”, Heikkinen sanoo.

Lisätietoa Työsuojelurahaston verkkosivuilta: Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena.