Johtaminen

• 17.05.2017

Turvallisesti merellä

Työterveyslaitoksen tutkijat arvioivat ja kehittivät meriliikenteen turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja turvallisuuskulttuuria. He painottivat inhimillisten tekijöiden näkökulmaa. Hankkeessa syntyi opas Turvallisesti merellä – Me turvallisuuden tekijöinä, joka on vapaasti luettavissa verkossa (www.ttl.fi/seasafety) suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Käytännönläheinen opas on suunnattu etenkin varustamoiden turvallisuusvastaavien ja oppilaitosten käyttöön. Opas johdattaa inhimillisten tekijöiden ja turvallisuuskulttuurin ymmärtämiseen kysymällä: Missä onnistuimme? Mitä opimme?

Hankkeeseen osallistuivat kolme varustamoa (TallinkSilja Oy, Bore Ltd Oy, Strömma Finland Oy Ab), Liikenneviraston meriliikenteen ohjauskeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto, työsuojeluvalvonnasta vastaava aluehallintovirasto, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto sekä Suomen Matkustajalaivayhdistys ry.

Merenkulku on turvallisuuskriittinen ala, jossa moninaiset syyt voivat vahingoittaa ihmistä tai ympäristöä.

Suomen merenkulussa käytetään monia turvallisuusjohtamisen käytäntöjä, kuten ohjeistuksia, auditointeja ja katsastuksia. Silti tutkijat kehittäisivät niin raportoinnin kannustavuutta, henkilöstön osallistamista ja järjestelmätason vuoropuhelua varustamoissa ja laivoilla. Inhimillisiä tekijöitä on jo painotettu ilmailussa, jota pidetään turvallisuusalan edelläkävijänä.

Turvallisuuskulttuurin kehittyminen vaatii uudenlaista asennoitumista, johon päästään merenkulun toimijoiden yhteistyöllä ja osallistamalla työntekijöitä. Suhtautumisen muuttaminen teknisestä ja esimieskeskeisestä turvallisuuden kehittämisestä kohti osallistavaa, kehittävää ja ennakoivaa otetta ei onnistu, jos ei kehitetä muutosta tukevaa osaamista.

Työterveyslaitos: Merenkulun turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen. Parempaa turvallisuutta inhimillisten tekijöiden hallinnalla – Seasafety. Tutkimus.