Työturvallisuus

• 13.05.2016

Turvallisuusasennetta nuoren työhön

Nuoren työuran voi saattaa hyvään alkuun vahvistamalla hänen työturvallisuus- ja työelämätaitojaan. Työterveyslaitos kehitti tarkoitusta varten valmennusohjelman.

Pahimmassa tapauksessa nuoren työura ei pääse lainkaan vauhtiin, jos hänelle sattuu ensimmäisessä työpaikassaan vakava työtapaturma tai muu haitallinen tapahtuma.

– Jokainen työtapaturma täytyy ottaa vakavasti. Tilastojen näkökulmasta nuorille – alle 25-vuotiaille – sattuu noin 50 prosenttia enemmän tapaturmia kuin muissa ikäryhmissä, tutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitokselta sanoo.

Työpaikan turvallisuuteen vaikuttamisen lisäksi on tärkeätä vahvistaa nuorten omia valmiuksia työturvallisuusasioissa. Nykänen on tutkijaryhmän kanssa työstänyt Asennetta työhön -valmennusohjelman, joka vastaa tähän tarpeeseen.

– Mihinkään ikäryhmään kuuluvat eivät ole yksi ja yhtenäinen ryhmä – eivät nuoretkaan. Stereotypioiden mukaan esimerkiksi nuorille miehille on tyypillistä riskinotto. Tämä on kuitenkin turha yleistys. Kokemattomuus ja kehittyvä ammattitaito sen sijaan ovat yhteisiä piirteitä kaikille nuorille, aloitteleville työntekijöille, Nykänen sanoo.

12 tunnin paketti

Asennetta työhön -valmennusohjelma lisää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden tai nuorten työntekijöiden tietoja, taitoja ja motivaatiota työturvallisuuden ja työolosuhteiden kehittämiseen.

– Menetelmää voidaan käyttää ammatillisissa oppilaitoksissa täydentämään työturvallisuuskoulutusta tai työpaikoilla osana nuorten työntekijöiden perehdytystä, Nykänen kertoo.

Ohjelman laajuus on 12 tuntia. Se on tarkoitettu kahdelle peräkkäiselle päivälle, mutta voidaan jakaa myös pidemmälle ajanjaksolle.

Valmennusohjelmaa tukevat Ohjaajan opas, osallistujille Työkirja ja PowerPoint-kalvosarja.

Kaikkea ei tarvitse osata heti, ja työnantajalla on velvollisuus perehdyttää, opettaa ja ohjata.

Osallistavasti, rohkeutta tukien

Nykänen on kiertänyt paljon oppilaitoksissa ja työpaikoilla tapaamassa nuoria ja toteuttamassa valmennusohjelmaa. Hän on kysynyt nuorilta, millainen heidän mielestään on hyvä työntekijä.

– Oma-aloitteisuus, rohkeus, ahkeruus ja yhteistyökyky ovat nuorten mielestä tarvittavia ominaisuuksia. Asennetta työhön -menetelmä tukee juurikin oma-aloitteisuutta ja rohkeutta ottaa kantaa, puuttua esimerkiksi epäkohtiin.

Ohjelma ei Nykäsen mukaan kaada tietoa nuoren päähän vaan osallistaa ja aktivoi tätä ajattelemaan itse ja toimimaan tarvittaessa.

Ohjelman aikana harjoitellaan muun muassa työhön liittyvien haittojen ja vaarojen tunnistamista sekä torjumista, työturvallisuutta tukevan tiedon ja tuen hankkimista, työhön liittyvien ongelmien esiin tuomista ja työn sujuvuutta tukevien kehittämisehdotusten tekemistä.

Pilotoitiin viidessä organisaatiossa

Asennetta työhön -valmennusohjelma perustuu aiempaan tutkimustietoon sekä nuorten työntekijöiden ja perehdyttäjien kokemuksiin, havaintoihin ja kyselyihin, joita kerättiin hankeverkostossa.

Verkostoon kuului viisi eri alojen organisaatiota: Tampereen perheravintolat Oy (omistaa seitsemän McDonald’s-ravintolaa), Sol Palvelut Oy, Lidl Suomi Ky, Lastenpäivän säätiö (Linnanmäen huvipuisto) ja Lemminkäinen Oyj.

Kaikki ovat merkittäviä nuorten työllistäjiä, ja nuoret ovat usein niissä ensimmäisessä työpaikassaan. Lisäksi joukossa on tapaturma-alttiita toimialoja.

Kysyttäessä nuoria työntekijöitä perehdyttäviltä ja kouluttavilta henkilöiltä nuorten työturvallisuustaidoista, niitä pidettiin enimmäkseen hyvinä, mutta myös parantamisen varaa koettiin olevan.

Esimerkiksi melkein puolet vastaajista koki, että nuoret työntekijät saattavat joskus tinkiä turvallisuudesta työskentelynopeutensa lisäämiseksi.

Vaikuttavuutta tutkitaan

Hankkeen jälkeen käynnistyi Opetushallituksen ja Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston tuella interventiotutkimus menetelmän vaikuttavuudesta. Siihen osallistuu noin 500 opiskelijaa kahdeksasta ammatillisesta oppilaitoksesta.

Nykänen valmistaa aiheesta myös sosiaalipsykologian väitöskirjaa Tampereen yliopistolle.

Työterveyslaitos: Avaimet työelämään – nuorten työntekijöiden valmennusohjelma. Tutkimus.

Ohjaajan opas, osallistujalle tarkoitettu Työkirja ja PowerPoint-kalvosarja osoitteessa www.ttl.fi/asennetta