TSR-tietoa

• 13.05.2016

Työsuojelurahasto jakaa vuosittain määrärahoja työelämän kehittämiseksi

Rahoitusmuotoja on 13.

Tutkimusmääräraha tukee rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimuksella. Määrärahalla voidaan tukea myös hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkimukseen perustuen kehittää organisaatioiden toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia. Tieteellisen tutkimus- ja kehitystyön tuotoksella on oltava yleisempää käytännön merkitystä suomalaiselle työelämälle.

Tuotteistusmääräraha on uusi rahoitusinstrumentti, jonka tuella tuotetaan olemassa olevasta tutkimus- ja kokemustiedosta uusi, innovatiivinen asiantuntijapalvelu tai toimintatapa työpaikkojen käyttöön. Konseptissa korostuvat moniammatillisuus ja tutkimustiedon hyödynnettävyys suomalaisessa työelämässä. Loppukäyttäjän on oltava mukana kehittelytyössä.

Kehittämisavustuksen avulla työpaikat soveltavat tutkittua tietoa käytäntöön. Kehittämishankkeessa toimii aina ulkopuolinen asiantuntija.

Tiedotus- ja koulutusmääräraha edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille. Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä. Hankkeelle on eduksi Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten hyödyntäminen. Tiedottamisen muotoja ovat viestintätuote tai –menetelmä, koulutus– tai oppimismenetelmä, konferenssi tai seminaari ja tiedotuskampanja. Rahoittamiensa tai muiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden hanketiedottamista rahasto tukee siltä osin kuin tiedottaminen ylittää hakijan normaalin tiedotuksen ja tutkimussuunnitelman viestintäsuunnitelman.

Stipendi tukee työelämätutkijoiden pätevöitymistä. Stipendi on aina henkilökohtainen. Tutkijastipendi tukee kunnianhimoista ja haastavaa tutkimustyötä tekevää tutkijaa, jonka tavoitteena on väitöskirja. Opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendi mahdollistaa väitöskirjan tai lisensiaattityön saattamisen loppuun. Matkastipendin turvin tutkijat pääsevät kansainvälisiin konferensseihin. Muut stipendit -kategoriasta rahoitetaan muun muassa post doctoral -tutkimusta eli tohtorin tutkinnon jälkeistä tutkimusta ulkomailla.

Lisätietoa tutkimuksista, määrärahoista, hakukriteereistä ja hakuajoista www.tsr.fi