TSR-tietoa

• 16.05.2018

Työsuojelurahaston määrärahoilla kehitetään työelämää

Työsuojelurahasto jakaa vuosittain määrärahoja työelämän kehittämiseksi. Rahoitusmuotoja on 11.

Tutkimusmääräraha tukee rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimuksella. Määrärahalla voidaan tukea myös hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkimukseen perustuen kehittää organisaatioiden toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia. Tieteellisen tutkimus- ja kehitystyön tuotoksella on oltava yleisempää käytännön merkitystä suomalaiselle työelämälle.

Tuotteistusmääräraha on rahoitusinstrumentti, jonka tuella tuotetaan olemassa olevasta tutkimus- ja kokemustiedosta uusi, innovatiivinen asiantuntijapalvelu tai toimintatapa työpaikkojen käyttöön. Konseptissa korostuvat moniammatillisuus ja tutkimustiedon hyödynnettävyys suomalaisessa työelämässä. Loppukäyttäjän on oltava mukana kehittelytyössä.

Kehittämisavustuksen avulla työpaikat soveltavat tutkittua tietoa käytäntöön. Kehittämishankkeessa toimii aina ulkopuolinen asiantuntija.
Tiedotus- ja koulutusmääräraha edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille. Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä. Hankkeelle on eduksi Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten hyödyntäminen. Tiedottamisen muotoja ovat viestintätuote tai -menetelmä, koulutus- tai oppimismenetelmä, konferenssi tai seminaari ja tiedotuskampanja.

Stipendin tavoitteena on edistää uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Stipendi on aina henkilökohtainen. Matkastipendejä rahasto myöntää tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta työstään. Väitöskirjastipendi tarjoaa taloudellisen tuen 6–12 kuukauden täysipäiväiseen työskentelyyn väitöskirjan loppuvaiheessa. Post doc -stipendi on tarkoitettu itsenäiseen väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön tai väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön ja opintoihin ulkomailla. Muu stipendi on tarkoitettu muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen: kirjoitustyö julkaisua varten tai muu tutkimus- ja kehitystoiminta.

Lisätietoja tutkimuksista, määrärahoista, hakukriteereistä ja hakuajoista Työsuojelurahaston verkkosivuilta.